ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน
เว็บไซต์ promom.co.th

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ promom.co.th และสื่อโซเชียลของเรา (“เว็บไซต์”) เราถือว่า ท่านเห็นด้วยและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าไปยังหน้าเพจนั้นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม เสนอแนะ หรือติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ใดๆบนเว็ปไซต์ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 114 8788  หรืออีเมล์มาที่ [email protected]

 

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

เพื่อความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของและผู้ดูแล เราจึงไม่สามารถการันตีถึงความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความปลอดภัยของข้อมูลบนเว็บไซต์เหล่านั้น ท่านจะต้องใช้วิจารณญาณของท่านเอง

 

ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือปิดปรับปรุงเว็ปไซต์ ไม่ว่าในเวลาใด โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าไปยังท่าน ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันที่อัพเดทล่าสุดทุกครั้ง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ (“ผู้เปิดเผยข้อมูล”) ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราในขณะที่มีการเก็บ เช่น ในฐานะผู้ซื้อสินค้า 

 

ข้อมูลระบุตัวบุคคล

ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email

 

ข้อมูลติดต่อ

ซึ่งอาจรวมถึง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมลล์ และชื่อ Facebook ID

ข้อมูลทางการเงิ

ซึ่งอาจรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคาร ประวัติเครดิต และรายละเอียดทางการเงินอื่น ๆ

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกรวบรวมและจัดเก็บไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเมื่อ 

  1. คุณเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา 
  2. คุณเปิดเผยต่อเรา 
  3. บุคคลใด ๆ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคุณหรือได้รับการแต่งตั้งโดยคุณ เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อเรา
  4. เมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เปิดเผยข้อมูล (“เจ้าของข้อมูล”) ได้ถูกเปิดเผยมายังเรา ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้เปิดเผยข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว ที่จะต้องขอความยินยอมและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเขา รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ของเราให้แก่คุณ ซึ่งจะรวมถึงการที่เราจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับของเรา 
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและผลิตภัณฑ์ของเราที่มีอยู่และพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ 
  3. เพื่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นใหม่ของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดและเงื่อนไข โปรโมชั่น กิจกรรมและโฆษณา 
  4. สำหรับการบริหารจัดการเว็บไซต์และการดำเนินธุรกิจ และ 
  5. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือภาระหน้าที่ของเราที่จะต้องเก็บรวมรวมข้อมูลของคุณตามกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความปลอดภัยของคุณ เรา ใช้ทั้งเทคโนโลยีการเปลี่ยนข้อความให้เป็นรหัสและกระบวนการแปลงข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณให้สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เช่นหมายเลขบัตรเครดิต และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะพนักงานของเราที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น รวมถึงป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยการอัพเดทเทคโนโลยีเป็นประจำ และ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อข้อมูลเหล่านั้นหมดความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่จำเป็นตามวัถตุประสงค์สำหรับการเก็บและใช้ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดหรือเป็นการอนุญาตตามกฏหมายที่บังคับใช้ 

 

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น การใช้งานเว็บไซต์ของเรา การซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา คุณมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณที่เราได้รับมา ดังนี้

 

สิทธิในการเพิกถอน

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับเราในการเก็บรักษา ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออนุญาตให้ผู้ให้บริการภายนอกของเราทำเช่นเดียวกันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

สิทธิในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้หรือไม่ ซึ่งหากเราได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว เราจะยืนยันให้คุณทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ที่ใด และ/หรือนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด 

 

สิทธิในการแก้ไข

ในกรณีที่คุณพบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณนั้นไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ และไม่เป็นปัจจุบัน คุณมีสิทธิที่จะขอแก้ไขความไม่ถูกต้อง ความไม่สมบูรณ์ และความไม่เป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าวได้

 

สิทธิในการจำกัดการประมวลผลหรือล้างข้อมูล

คุณมีสิทธิที่จะขอให้เราระงับ หรือจำกัดการใช้งาน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างถาวร

 

การเพิกถอนความยินยอมของคุณ การจำกัด การระงับ หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการและ/หรือนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อคุณได้อย่างเต็มที่

 

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

คุกกี้เพื่อการเก็บสถิติ

บรรดาคุกกี้เหล่านี้ติดตามพฤติกรรมการใช้งานของคุณ เพื่อที่จะได้ทราบถึงจำนวนครั้งการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่างๆหรือการใช้งานอื่นของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

 

การบริหารจัดการคุกกี้

คุณสามารถจัดการ ปิดกั้น และลบคุกกี้บนบราวเซอร์ของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการจัดการโดยสามารถคลิกที่ลิ้งค์:  https://www.allaboutcookies.org/

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบ “วันที่อัพเดทล่าสุด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

ติดต่อเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

หากคุณมีข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือหากคุณต้องการใช้สิทธิของคุณ โปรดส่งข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆของคุณ หรือแบบคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA มายัง Email : [email protected] ซึ่งกระบวนการนี้อาจใช้เวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่คุณได้ส่งคำถามหรือแบบฟอร์มคำขอ

... สั่งซื้อได้ตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับโปรมัม
ติดต่อโปรมัม
...
...
...

โทรศัพท์: 02 114 8788

...
...

Professional Mom (Thailand) Co., Ltd. เลขที่ 117 ซอยศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000.